שלום לדליה דורנר (העליון)

השופטת דליה דורנר סיימה השבוע את כהונתה הברוכה בבית המשפט העליון – ובהזדמנות נתאר פסקי דין חשובים שלה (זכויות אזרח, "קלפי מיקוח", מידתיות). ובינתיים נפנה לרמב"ם (הלכות סנהדרין) כי התקיים בגברת דורנר: "לעולם יראה דיין את עצמו כאילו חרב מונחת לו על צווארו, וגיהנום פתוחה לו מתחתיו". ומשם נפנה למסכת שבת (תלמוד בבלי), כי התקיים בגברת דורנר: "כל דיין שדן דין אמת לאמיתו… כאילו נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית". ויש סברה שמוטב לשופט לברך "ברכת הגומל", בסיום תפקידו.

עוד באותו עניין: