מנהגו של עולם (השואה)

א"ט מכובדי, פירוש תיאולוגי לשואה? כל ידיעותיי ותושייתי השכלית מובילים לכך שלשואה אין "משמעות דתית". השואה היתה "מנהגו (מכניזם) של העולם". מנהגו, כלומר ארגון הרוע ומימושו על ידי בני אדם, ולא אמצעי של הבורא. אבל אתה קרוב לסברה החרדית (נוסח סאטמר) שהשואה היא עונש על הציונות, על דחיקת קץ הגלות, על התמרדות בבורא. והנה מול דעה זו, נציג את עמדת "החזון איש" (הרב ישעיה קרליץ), המובאת בקובץ אגרותיו: "אין בידינו הסבר לכך… איך נוכל להבין את דרכיו יתברך… זו גזרה מיוחדת מן השמים… לא שייך כאן שכר ועונש".

עוד באותו עניין: