בית דין של מעלה

א"ט מכובדי, הנה באים הימים הנוראים, ואתה שואל: "למה החזרה בתשובה אינה פוטרת את הנאשם גם בבית דין של מטה, כפי שהיא פוטרת אותו בבית דין של מעלה?" – כי אלה בתי דין שונים. במה? בשיטה, במטרה, ביחס לאדם. בבית דין של מעלה שופטים את מלוא האדם: גם הטוב שעשינו בחיינו נשפט שם כשלעצמו, ומוערך כשלעצמו. כלומר, לא רק חטאינו נשפטים שם. כי ענישה והרתעה אינן עיקר מטרת בית דין של מעלה. ולהבהרת השוני המכריע בין בתי הדין אפנה אותך גם ל"נתיב התשובה" מאת המהר"ל מפראג (המאה ה-16) והנה הדברים בלשונו: "אין בית דין של מעלה ושל מטה שווים. כי בבית דין של מעלה, כמו שתחת ידם הרע, שדנים על הרע, כך דנים על הטוב גם כן. ומפני כך, אם האדם כבר עשה תשובה, ותיקן את מעשיו, הוא נידון לזכות בבית דין של מעלה. כי כשם שהדין ברע תחת ידם, כך המעשים הטובים. אבל בבית דין של מטה אין משגיחין על המעשים הטובים, כלומר אין דנים בהם, ודנים את האדם על הרע בלבד".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: